warunki uczestnictwa

OGÓLNE  WARUNKI  UCZESTNICTWA W  PIELGRZYMKACH I IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
organizowanych przez Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS” z siedzibą w Warszawie od dnia 01.11.2019
Szanowni Państwo!

W imieniu Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego „PEREGRINUS” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skaryszewskiej 12, 03-802 Warszawa, zwanego dalej „Biurem” zwracam się do Szanownych Państwa z uprzejmą prośbą o uważne przeczytanie postanowień niniejszych ogólnych warunków uczestnictwa w pielgrzymkach i imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro, zwanych dalej „ogólnymi warunkami”, przed dokonaniem zgłoszenia na wybraną pielgrzymkę lub imprezę turystyczną. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce/imprezie turystycznej oznacza bowiem, że Uczestnik zapoznał się z ogólnymi warunkami oraz wyraził zgodę na to, by stały się one integralną częścią łączącej Uczestnika z Biurem umowy o świadczenie usług turystycznych.

Dyrektor Ks. Roman Tkacz SAC

1. Umowa o świadczenie usług turystycznych.

1.1. Zawarcie umowy Uczestnika pielgrzymki lub imprezy turystycznej z Biurem następuje przez podpisanie formularza Umowy - Zgłoszenia.

1.2. Umowa - Zgłoszenie, Program Pielgrzymki (lub imprezy turystycznej) i Ogólne Warunki stanowią wzajemnie uzupełniające się części umowy zawieranej pomiędzy Uczestnikiem imprezy a Biurem.

1.3. Podpisując zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się oraz przyjął do wiadomości i do wykonania udzielone przez Biuro informacje dotyczące pielgrzymki lub imprezy turystycznej objętej zgłoszeniem, oraz że został poinformowany o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, jak również przeciwwskazaniach zdrowotnych do uczestnictwa w pielgrzymce lub imprezie turystycznej.

1.4. Biuro zapewnia swoim pielgrzymom opiekę księży przewodników pielgrzymkowych lub pilotów pielgrzymkowych i opiekunów duchowych.

1.5. Osoba zgłaszająca się musi być pełnoletnia. Osoba dokonująca zgłoszenia uczestnictwa czyni to także w imieniu wszystkich wymienionych w zgłoszeniu uczestników pielgrzymki lub imprezy turystycznej. Zobowiązuje się ona tym samym do poinformowania tychże uczestników pielgrzymki lub imprezy turystycznej o wszystkich warunkach umowy o świadczenie usług turystycznych, jak również przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy przez tychże uczestników. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody obojga rodziców lub innych opiekunów prawnych tejże osoby małoletniej. Osoba małoletnia uczestniczy pod opieką osoby pełnoletniej.

1.6. Istnieje możliwość realizacji wymagań specjalnych, o których Uczestnik powiadomił Biuro i na które obie strony umowy wyraziły zgodę.

2. Warunki płatności.

2.1. Uczestnik pielgrzymki zostaje wpisany na listę po podpisaniu Umowy - Zgłoszenia i dokonaniu przedpłaty stosownej do trasy oraz udokumentowaniu przedpłaty, co potwierdza Biuro dokumentem „Potwierdzenie Przyjęcia Umowy - Zgłoszenia”.

2.2. Opłaty za pielgrzymkę i imprezę turystyczną regulowane są według informacji znajdujących się na Potwierdzeniu Przyjęcia Umowy - Zgłoszenia.

2.3. Brak zapłaty pozostałej części ceny pielgrzymki i imprezy turystycznej w terminie określonym w Potwierdzeniu Przyjęcia Umowy - Zgłoszenia jest równoznaczny z rezygnacją z pielgrzymki lub imprezy turystycznej i pociąga za sobą skutki przewidziane w części 5.2. Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Pielgrzymkach.

2.4. Istnieje możliwość opłaty za pielgrzymkę/imprezę turystyczną w walucie obcej (Dziennik Ustaw Nr 228 poz.1506 z dnia 24 grudnia 2008) według ceny podanej na programie pielgrzymki/imprezy turystycznej.

2.5. Dla Uczestników wpłacających w PLN cena pielgrzymki/imprezy turystycznej przeliczana jest po kursie sprzedaży dewiz BANKU PKO BP SA, z którego usług korzysta Biuro (kurs z godz. 9.00 rano, z dnia wpłaty).

2.6. Zawierając umowę w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki lub imprezy turystycznej, Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty całej należności.

2.7. Cena pielgrzymki/imprezy turystycznej nie obejmuje opłat bankowych.

2.8. W cenie pielgrzymki/imprezy turystycznej zawarta jest składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzona z dniem 26.11.2016 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. z 2016r. poz.187 i 1334).

3. Zmiany w wykonywaniu umowy.

3.1. Cena ustalona w Umowie - Zgłoszeniu nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a Biuro udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: a) wzrostu kosztów transportu, b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, c) wzrostu kursu walut. O zmianie Biuro powiadomi Uczestnika pielgrzymki lub imprezy turystycznej nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy listem poleconym, telefonicznie lub e-mailem. Wzrost cen przyznaje Uczestnikowi prawo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że powiadomi o swojej decyzji Biuro w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny, osobiście lub korespondencyjnie.

3.2. Jeżeli Biuro przed rozpoczęciem pielgrzymki lub imprezy turystycznej jest zmuszone z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem, powinno niezwłocznie go o tym powiadomić.

3.3. W przypadku odwołania pielgrzymki lub imprezy turystycznej, Uczestnik imprezy może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie pielgrzymki i imprezy turystycznej nastąpiło z powodu: a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie (dla pielgrzymek i imprez turystycznych samolotowych min. 30 osób, dla autokarowych min. 40 osób), a Biuro powiadomiło o tym Uczestnika na piśmie nie później niż 30 dni przed planowaną pielgrzymką lub imprezą turystyczną, b) siły wyższej.

3.4. Uczestnik może bez zgody Biura przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w pielgrzymce lub w imprezie turystycznej wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

3.5. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 3.4., jest skuteczne wobec Biura, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem pielgrzymki lub imprezy turystycznej w terminie umożliwiającym realizację umów związanych ze zmianą danych osobowych.

3.6. Za nieuiszczoną część ceny pielgrzymki lub imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Biuro w wyniku zmiany Uczestnika, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

4. Obowiązki uczestnika.

4.1. Uczestnik pielgrzymki i imprezy turystycznej winien posiadać wszelkie dokumenty wymagane przy realizacji imprezy.

4.2. Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan i ważność paszportu Uczestnika, a także za personalne problemy przy przekraczaniu granic, w szczególności za decyzje wizowe lub paszportowe władz granicznych.

4.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych.

4.4. Uczestnik wyjeżdżający z Biurem na pielgrzymkę zobowiązuje się do przestrzegania jej religijnego charakteru.

4.5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązuje się do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa.

5. Koszty rezygnacji.

5.1. Rezygnacja z udziału w pielgrzymce lub imprezie turystycznej następuje w formie pisemnej dla celów dowodowych i jest skuteczna z dniem otrzymania jej przez Biuro.

5.2. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od Biura Uczestnik pielgrzymki lub imprezy turystycznej zostaje obciążony sumą wyliczoną w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez Biuro, w ciągu 7 dni po zakończeniu imprezy turystycznej.

6. Ubezpieczenie.

6.1. Biuro zawarło z Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. umowę gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia kosztów powrotu Uczestnika do kraju w sytuacji, gdy Biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestnika w razie niewykonania zobowiązań umownych. W razie niewykonania przez Biuro zobowiązań umownych Marszałek Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa jest beneficjentem gwarancji i organem upoważnionym do uruchamiania środków finansowych z zabezpieczenia finansowego Biura na powrót Uczestników do kraju, a także występuje w imieniu poszkodowanych Uczestników o zwrot wpłat wniesionych przez nich za pielgrzymkę/imprezę. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji, Uczestnik może skontaktować się Urzędem Marszałkowskim pod nr tel. +48225979501 lub +48225979541, fax. +48225979542. Uczestnik otrzymuje przy podpisaniu Umowy - Zgłoszenia o świadczenie usług turystycznych kopię Certyfikatu potwierdzającego posiadanie powyższej gwarancji i warunki.

6.2. Biuro dla wszystkich Uczestników pielgrzymki lub imprezy turystycznej zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia (KL 30.000 EUR – Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz 50.000 EUR – pozostałe państwa świata), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW 15.000 PLN – Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz 16.000 PLN pozostałe państwa świata) oraz bagażu (800 PLN – Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz 1800 PLN pozostałe państwa świata) w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

6.3. Warunki ubezpieczenia są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE zatwierdzonych uchwałą Zarządu Signal Iduna Polska TU S.A. nr 4/Z/2018 z dn. 31.01.2018 (www.signal-iduna.pl).

6.4. Istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce lub imprezie turystycznej w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

6.5. Uczestnik, który ukończył 65 lat, deklaruje pisemnie, że stan jego zdrowia umożliwia udział w pielgrzymce lub imprezie turystycznej oraz że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia. Uczestnik wymagający szczególnej troski może uczestniczyć w pielgrzymce lub imprezie turystycznej wyłącznie z osobą towarzyszącą. Biuro nie zapewnia osób do indywidualnej opieki.

7. Reklamacje.

7.1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz Biuro w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

7.2. Niezależnie od zawiadomienia, Uczestnik może złożyć do Biura reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pielgrzymki lub imprezy turystycznej. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej dla celów dowodowych.

7.3. Jeżeli Biuro nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej skutecznego doręczenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania pielgrzymki lub imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia, uważa się, że Biuro uznało reklamację za uzasadnioną.

8. Odpowiedzialność Biura.

8.1. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, c) siłą wyższą.

8.2. Jeśli Biuro w czasie trwania danej pielgrzymki i imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część ich programu, jest obowiązane, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej pielgrzymki/imprezy turystycznej odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeśli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie pielgrzymki, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny pielgrzymki i imprezy turystycznej.

8.3. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 8.2., jest niemożliwe albo Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Biuro jest obowiązane, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia pielgrzymki/imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca, w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.

8.4. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 8.3., Biuro nie może żądać od Uczestnika żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy.

8.5. W razie niemożliwości wykonania świadczenia zastępczego, o którym mowa w ust. 8.3., Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, b) siłą wyższą.

8.6. Biuro w umowie z Uczestnikiem ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w czasie pielgrzymki i imprezy turystycznej do dwukrotności ceny pielgrzymki/imprezy turystycznej względem każdego Uczestnika, z wyłączeniem szkód na osobie.

9. Postanowienia organizacyjne.

9.1. Zakwaterowanie i opuszczenie pokoju hotelowego następuje w godzinach odpowiadających dobie hotelowej w danym obiekcie.

9.2. Klimatyzacja i ogrzewanie w hotelach kraju docelowego działa okresowo i  regulowana jest wewnętrznymi przepisami hotelu.

9.3. Biuro nie zapewnia opieki ratownika wodnego.

10. Postanowienia końcowe.

10.1. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji pielgrzymki.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.

ogólne warunki ubezpieczenia