święci

Św. Grzegorz z Nyssy

Św. Grzegorz z Nyssy (ok. 332-394), młodszy brat św. Bazylego, pozostawał w Jego cieniu, ale ściśle z nim współpracował. Był bardzo silną osobowością, chociaż wyjątkowo dyskretną.

Bazyli mianował go biskupem Nyssy, miasteczka we wschodniej Kapadocji na drodze z Cezarei do Ancyry. Wybitny filozof, mistyk i teolog, był bardziej człowiekiem spekulacji niż działania. Poprzez liczne pisma dogmatyczne, ascetyczne i ezgegetyczne nadał kapadockiej teologii głębię oraz wymiar mistyczny (termin ten nie oznacza nadzwyczajnych wizji, ale więź i zjednoczenie z Bogiem). Dążenie do czystości serca i jedności z Bogiem uważał za główne zadanie człowieka wierzącego.